Гига Електроникс ЕООД bg en

Услуги

ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД, като водещ доставчик на професионална контролно-измервателна и изпитвателна апаратура в България, предлага следните услуги на своите клиенти:

-    Консултация при избор на контролно-измервателна изпитвателна апаратура съгласно конкретните приложения и бюджет на клиента;
-    Системна интеграция на измервателни и изпитвателни решения;
-    Пускане в експлоатация и обучение за работа с доставяните измервателни и изпитвателни продукти и ситеми;
-    Гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддръжка
-    Изкупуване или съдействие за продажба на старо измервателно оборудване при закупуване на ново

Забележка: Някои от предлаганите услуги, с изключение на консултации при избор на контролно-измервателна и изпитвателна апаратура и гаранционен сервиз, могат да бъдат предмет на допълнително договаряне срещу заплащане.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ 

Поръчването на определена стока става след попълнена форма за заявка от страна на клиент. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на ЗЗД клиента и “ГИГА Електроникс” ЕООД, в съответствие с описаните в настоящия документ Условия за ползване и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия / ЗЗППТ /.
Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва “ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД  със задължението за изпълнението й.
Поръчки могат да се правят за всички изделия, които са в актуалната продуктова гама на фирмата, като сроковете на доставка са различни за отделните изделия и ако не са изрично указани, подлежат на потвърждение за всяка поръчка.
Указаните цени са в лева без ДДС.
След потвърждаване на поръчката, се извършва проверка за валидноста на данните. Издава се проформа фактура, по която се заплащат 50 % от стойността на сделката. Срокът за изработка/доставка на заявената стока започва да тече след потвърждаване на плащането.
В случай, че потребителят не е подал данни за фактура на юридическо лице, тя ще бъде издадена на името на регистрираното физическо лице.
 
УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Плащането се осъществява по банков път.
 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Доставката на заявените стоки се извършва след постъпване на авансовото плащане.
При постъпване на авансовото плащане продуктите се заявяват за доставка.
При уведомление от наша страна, че стоката е доставена и налична на склад в офиса на дружеството, клиента следва да заплати дължимия остатък по банков път преди получаване. Експдицията или вземането на стоката от офиса се извършва до 2 работни дни след получаване на плащането.

Транспортът се заплаща според потвърдената цена за доставка с наш транспорт или по тарифата на съответната куриерска служба.
Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
 

ОТГОВОРНОСТИ

Ако клиентът не осигури достъп за предаване на стоката на посочения адрес и не спази условията за доставка, “ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД се освобождава от задължението да изпълни поръчката в уговорения ден и се договаря с клиента за нова дата на доставка. 

“ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули в Електронния магазин, особено в случаите на единични бройки. При липсата на наличности, на клиента се предоставя възможност за изчакване на нова доставка или получава предложение за алтернативни артикули. В случаите, когато няма възможност да бъде осигурен желания артикул, клиентът се уведомява чрез email.
 

ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

Стоката отговаря на всички технически спецификации в документите на закупената апаратура, както и на публикуваните спецификации в предоставената техническа спецификация. Гаранционното обслужване е предвидено само в оторизирания сервиз на производителя – “ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД. Гаранцията е приложима за закупените продукти от „КУПУВАЧА”. В цитирания срок, производителя гарантира, че продуктите нямат дефекти в конструкцията, работата, изработката и материалите. Гаранцията се издава на  „КУПУВАЧА” и не може да бъде прехвърляна на трети лица. Гаранционните рекламации се правят в писмен вид до “ПРОДАВАЧА”  в срок до 10 дни от възникване на несъответствието (повредата). “ПРОДАВАЧЪТ” се задължава при писмена гаранционна рекламация да отстрани несъответствието (повредата). 

При предявяване на писмена гаранционна рекламация, „КУПУВАЧЪТ” ще получи писмени инструкции от “ПРОДАВАЧА”, като междувременно няма да ползва и изпраща за ремонт дефектиралата апаратура или части. 

Гаранцията се прекратява, когато са налице следните условия:

1.    Вандализъм, невнимание, неправилна употреба, умишлени и неумишлени действия, като изпускане, удар и други.
2.    Опит за ремонт или модификация.
3.    Неправилна експлоатация, инсталация и съхранение.
4.    Работа с неизправна апаратура, която не е доставена от „ПРОДАВАЧА”.
5.    Необичайно износване или разкъсване на материалите.
6.    Модификация причинена поради работа и/или тестване извън спецификациите.
7.    Модификация или ремонт с части, който не са утвърдени писмено от „ПРОДАВАЧА”.
8.    Повреда на суб-компоненти (като батерии, кристали и други) извън техният нормален живот на употреба.

Независимо дали производителят е предоставил гаранция, потребителят има право на рекламация в следните случаи:

  1. Констатирани липси в окомплектовката на стоката след оглед на място при получаване на доставката / монтажа
  2. Видими транспортни дефекти след оглед на място при получаване на доставката
  3. Видимо несъответствие между получената и поръчаната стока след оглед на място при получаване на доставката
  4. Надраскани и с фабрични дефекти изделия.

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката. Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката и разписване на приемо-предавателен протокол.

Ако не е извършено цялостно плащане за стоката, гаранцията отпада.
 
ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Извън изброените по-горе случаи клиентът няма право да откаже да получи поръчаната от него стока. В случай на отказ за получаване на стоката се съставя констативен протокол в момента на доставката. “ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД се задължава да отстрани всички възникнали обосновани рекламации за своя сметка. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщането на стоката. В тези случаи авансовото заплащане не се връща.
 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Ако клиентът не бъде открит в срока на изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, стоката се връща в най-близката складова база на фирмата.  Определя се нова дата за предаване на стоката, но вече съобразена със съществуващите графици, за да не се нарушава ритъма на другите доставки. Разходите за новото транспортиране се заплащат от клиента.
Дистрибуторите са длъжни да заявяват дата за транспорт на поръчаните от тях стоки.
Ако трето лице се ангажира с получаването на поръчаната стока от името на клиента, направил заявката, се задължава да заплати и остатъка от сумата при извършване на самата доставка. Първоначалният клиент се задължава да запознае лицето с условията за доставка на стоката и трябва предварително да подаде данни в “ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД, че упълномощава трето лице да приеме доставката на стоката.